Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής για τον Επικουρικό Πίνακα!!

Στον επικουρικό πίνακα που θα καταρτισθεί σύμφωνα με νέα διάταξη εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τα τα προσόντα των υποπεριπτ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περιπτ. β΄ της παρ.4 του άρθρου 21 

αα) Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην ΕΑΕ  από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς  φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας  τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 

ββ) Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού  έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα.  

γγ) Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω  του 67% .

Σε περίπτωση εξάντλησης του κύριου πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς ΠΕ61, ΠΕ71 και κατόχους μεταπτυχιακών, διδακτορικών, πτυχιο ΑΕΙ και 5ετή προϋπηρεσία (παρ.1 άρθρο 16) θα γίνεται κατάρτιση επικουρικού πίνακα όπου εντάσσονται εκπαιδευτικοί με κριτήρια τα παραπάνω (αα, ββ, γγ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου