Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

587 θέσεις εργασίας στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου (Β' Προκήρυξη)

 proson.gr
Η ΚΘ΄ ΕΠΚΑ σνακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων ογδόντα επτά (587) ατόμων για την διενέργεια της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στις ζώνες και Ε του  οικισμού Ανάργυροι ΙΧ στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου για τις ανάγκες της και συγκεκριμένα τους εξής: 
(560) ΥΕ Εργατών
(1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
(4) ΤΕ Μηχανικών / Πολιτικών Έργων Υποδοµής
(2) ΤΕ Γραφιστών
(1) ΠΕ Προγραµµατιστών Η/Υ
(3) ΤΕ ∆ιοικητικού
(3) ΤΕ Λογιστών
(1) ΤΕ Τεχνικών Η/Υ
(10) ∆Ε Σχεδιαστών
(1) ∆Ε Τεχνικών Η/Υ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΘ΄ ΕΠΚΑ, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη κου Βολτσίνη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 23850 28206).
Η προθεσμία υποβολης αιτήσεων λήγει στις 20 Σεπτεμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου