Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Εισαγωγικός διαγωνισμός για 100 θέσεις στην 

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)

Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (ΚΕΕ), ο 23ος διαγωνισμός για την εισαγωγή 100 ατόμων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) πρόκειται να διεξαχθεί στην Αθήνα στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, από τις 10 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΕΚΔΔΑ www.ekdd.gr, τα στοιχεία τους στην αίτηση συμμετοχής, η οποία, υπογεγραμμένη και μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να ταχυδρομηθεί επί αποδείξει ή να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, γραφείο 510, 5ος όροφος, Πειραιώς 211, 177 78, Ταύρος και ώρες από 09:00 έως 15:00.
Το προκαταρκτικό στάδιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα και στις παρακάτω ημερομηνίες:
  • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013
  • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική: Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013
Οι ώρες και ο τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα γνωστοποιηθούν στους/ις ενδιαφερόμενους/ες με νεότερη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στο κτίριο και στον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.
Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
A/A ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΘΕΣΕΙΣ
1. Υπουργείο Εξωτερικών  2
2. Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 7

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Δ/νση Διοικητικού 4

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Διεύθυνση Προσωπικού Δ.Ο.Υ. 8

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Διεύθυνση Προσωπικού Γενικού Χημείου του Κράτους 2

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. 4

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης 4

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 4
3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Αττική Γ.Ε.Σ. – Γ.Ε.Ν.  2
4. Υπουργείο Εσωτερικών

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 5

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (Έδρα Πειραιάς) 1

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια) 1

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 2

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 3

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 2
5. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 4

Τομέας Οικονομίας 4

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 4

Γενική Γραμματεία Εμπορίου (κεντρική υπηρεσία) 3

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 5
6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Κεντρική Υπηρεσία 1
5. Γραμματεία Πρόνοιας – Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας 4

Ο.Α.Ε.Δ. Διοίκηση 2

Ο.Γ.Α. 2

Σ.Ε.Π.Ε. – Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κορίνθου 1
7. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Κεντρική Υπηρεσία 1
8. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Γραμματεία Μεταφορών 3

Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 3
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 4
10. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3
11. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

ΕΛ.ΑΣ. 1

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 1
12. Υπουργείο Τουρισμού – Ε.Ο.Τ.  1
13. 1Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου  2

ΣΥΝΟΛΟ 100
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)) και να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το Ν. 3528/07 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007), (ήτοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να είναι υγιείς και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα, ή να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση). Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α/58).
3. Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό της Σχολής οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α).
Αίτηση συμμετοχής - προθεσμία υποβολής
Ο υποψήφιος καταχωρεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr στο σύνδεσμο Εισαγωγικός Διαγωνισμός την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και εν συνεχεία υποβάλλει ή ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., (Πειραιώς 211 και Θράκης 2 Τ.Κ. 177 78 ΤΑΥΡΟΣ), την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013. Με την αίτηση συνυποβάλλονται απαραιτήτως :

Α) Από τους ιδιώτες:
α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία δηλώνονται: i. H εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές, ο Δήμος ή η Κοινότητα εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων και ο αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου –για τους άνδρες. ii. H απουσία στο πρόσωπο του αιτούντος κωλύματος για διορισμό σε δημόσια θέση. iii. Η γνώση και η αποδοχή εκ μέρους του αιτούντος των όρων της προκήρυξης. (Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως για τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Β) Από τους υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού:
α) Τίτλος σπουδών, (πρωτότυπος ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) στην οποία δηλώνονται: i. Η απουσία στο πρόσωπο του αιτούντος της ιδιότητας του αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α.). ii. Η γνώση καθώς και η αποδοχή εκ μέρους του αιτούντος των όρων της προκήρυξης.
δ) Βεβαίωση υπηρεσίας στο Δημόσιο από την αρμόδια μονάδα της υπηρεσίας που
ανήκουν.
Το προκαταρκτικό στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στα παρακάτω μαθήματα:
  • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
  • Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική
Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει:
1. Υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία με ανάπτυξη θέματος στο γνωστικό πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης.
2. Την παρουσίαση από τον υποψήφιο σε πενταμελή εξεταστική επιτροπή, οριζόμενη από την Κ.Ε.Ε., ενός φακέλου με οποιοδήποτε επίκαιρο θέμα ή πρόβλημα σχετικό με το γνωστικό πεδίο που έχει επιλέξει ο υποψήφιος από τον Πίνακα γνωστικών πεδίων που ακολουθεί. Η παρουσίαση είναι γραπτή και προφορική με στόχο τη διακρίβωση των συνθετικών και αναλυτικών ικανοτήτων του υποψηφίου και βαθμολογείται από την αρμόδια επιτροπή.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
1. Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής
2. Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική
4. Κοινωνική Διοίκηση
5. Οικονομική του Χώρου και Περιφερειακή Πολιτική
Εξέταση του υποψηφίου σε μια ξένη γλώσσα που επιλέγει μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής. Η εξέταση είναι γραπτή και προφορική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε γραφή με υπαγόρευση ξένου κειμένου και τη μετάφρασή του στην ελληνική, καθώς και στη μετάφραση ελληνικού κειμένου στην ξένη γλώσσα. Η προφορική εξέταση του υποψηφίου γίνεται ενώπιον τριμελούς Επιτροπής που ορίζεται από την Κ.Ε.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α., (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος, γραφείο 510), από 09:00-15:00, ή στα τηλέφωνα: 213 1306219, 213 1306242, 213 1306349, 213 1306325, στο Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στη Θεσσαλονίκη (231 3321170, 231 3321104, 231 3321145) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου