Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015voio

8μηνες προσλήψεις στον Δήμο Βοΐου – Προκήρυξη – Aπό 22 έως 31 Αυγούστου οι αιτήσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ        
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΪΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Την Αριθμ. Πρωτ. Θ.1038/06-08-2015 εγκριτική του ΑΣΕΠ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης Βοΐου, που εδρεύει στην Νεάπολη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α).
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Δήμου Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Νεάπολη Ν. Κοζάνης ΤΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1
102 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Δήμου Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Νεάπολη Ν. Κοζάνης ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 1
103 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Δήμου Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Νεάπολη Ν. Κοζάνης  ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 8 μήνες 1
104 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης  Δήμου Βοΐου (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) Νεάπολη Ν. Κοζάνης ΥΕ Εργατών-τριών Γενικών Καθηκόντων 8 μήνες 1
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικός με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης – Νεάπολη Κοζάνης Τ.Κ. 50001 απευθύνοντάς  την στη Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου υπόψη κα. Καραγκούνη Στεργιανή (τηλ. επικοινωνίας: 24680 23187). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, δηλαδή από 22-08-2015 έως 31-08-2015.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ———> Διαγωνισμών Φορέων ———> Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ———> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ———> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ———> Διαγωνισμών Φορέων ———> Εποχικού (ΣΟΧ). Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές τις εργάσιμες μέρες και ώρα 08:00 έως 14:00
Όλη η ανακοίνωση μαζί με τα παραρτήματα έχει αναρτηθεί σε όλα τα δημοτικά καταστήματα όλων των δημοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Β. www.deya-voiou.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου