Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

114 θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο Ορεστιάδας της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης


Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα τεσσάρων (114) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.. ΠΕ Γεωπόνων /ΤΕ Γεωπόνων 10 ημέρες 2
ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής 15 ημέρες 2
ΔΕ Γραμματείς 10 ημέρες 4
ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου και Φορτηγού αυτοκινήτου 10 ημέρες 5
ΔΕ Χειριστές κλαρκ 10 ημέρες 3
ΔΕ Χειριστές Φορτωτή 10 ημέρες 3
ΔΕ Χειριστής Γεωργικού ελκυστήρα στην εκφόρτωση φυλλοχωμάτων 10 ημέρες 2
ΔΕ Βοηθός χημείου - αναλυτής - δειγματολήπτης 10 ημέρες 20
ΥΕ Βοηθός Λειτουργίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για παραλαβή, διαχωρισμό και εναπόθεση – στοιβασία ζαχαρότευτλων. 10 ημέρες 22
ΥΕ Βοηθός Λειτουργίας Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων για παραγωγή ζάχαρης 10 ημέρες 45
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 10 ημέρες 6

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. – Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο χιλ. Ε.Ο Ορεστιάδας-Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 682 00, απευθύνοντάς την στο Τμήμα προσωπικού υπόψιν κ. ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ (τηλ. Επικοινωνίας: 25520.41828 ).
Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Εργοστάσιο Ορεστιάδας μέχρι τις 13/09/2013, από 8 π.μ - 2 μ.μ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου