Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Πρόσληψη 106 ατόμων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης για το εργοστάσιο Πλατέος ΗμαθίαςΠρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν έξι (106) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας.
ΠΕ Γεωπόνων για Ν. Λάρισας 6 Μήνες 1
ΠΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού 8 Μήνες 1
ΤΕ Αυτοματιστές 8 Μήνες 6
ΤΕ Χειριστές Λεβήτων 8 Μήνες 3
ΤΕ Μηχανολόγοι-Χειριστές Στροβίλων 8 Μήνες 2
ΤΕ Ηλεκτρολόγοι-Χειριστές Ηλεκτρικών Πινάκων 8 Μήνες 3
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 8 Μήνες 1
ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτικής 8 Μήνες 1
TΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Εκχύλισης 8 Μήνες 1
ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Καθαρισμού Χυμού 8 Μήνες 1
ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Συμπύκνωσης 8 Μήνες 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών - Γεωργοτεχνίτες για Ν. Ημαθίας 5 Μήνες 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών - Γεωργοτεχνίτες για Ν. Κιλκίς 5 Μήνες 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών - Γεωργοτεχνίτες για Ν. Πέλλης 5 Μήνες 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών - Γεωργοτεχνίτες για Ν. Λάρισας 5 Μήνες 4
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών - Γεωργοτεχνίτες για Ν. Τρικάλων 5 Μήνες 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών - Γεωργοτεχνίτες για περιοχή Φαρσάλων 5 Μήνες 1
ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Γεωργικό Πειραματισμό 6 Μήνες 1
ΔΕ Θερμαστές Λεβήτων 8 Μήνες 1
ΔΕ Εφαρμοστές 8 Μήνες 8
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές υψηλής πίεσης 8 Μήνες 6
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες – Χειριστές Πύργου παραλαβής τεύτλων 8 Μήνες 4
ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 8 Μήνες 2
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων ΄Εργων (Γερανοί – Φορτωτές ) 8 Μήνες 1
ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών γαιών (Φορτωτές+Περονοφόρο) 8 Μήνες 1
ΔΕ Χειριστές προωθητών γαιών και Φορτηγών 8 Μήνες 1
ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών 8 Μήνες 2
ΔΕ Τεχνίτες Βαρέων Οχημάτων 8 Μήνες 1
ΔΕ Υδραυλικοί 8 Μήνες 1
ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων 8 Μήνες 2
ΔΕ Γραμματεία Διεύθυνσης 8 Μήνες 1
ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Σποροπαραγωγική Καλλιέργεια περιοχής Λαγκαδίκια 8 Μήνες 3
ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (Περονοφόρο) συσκευασίας ζάχαρης 8 Μήνες 3
ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων συσκευασίας ζάχαρης 8 Μήνες 6
ΥΕ Χειριστές Ασβεστοκαμίνου 8 Μήνες 5
ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων Υπερυψηλής πίεσης 8 Μήνες 2
ΥΕ Χειριστές Πλυντηρίου Τεύτλων 8 Μήνες 3
ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων PELLETS 8 Μήνες 3
ΥΕ Χειριστές Βιομηχανικών Φίλτρων 8 Μήνες 3
ΥΕ Χειριστές Ξηραντηρίου Ν. Πολτού 8 Μήνες 3
ΥΕ Χειριστές Φυγόκεντρων Μηχανών 8 Μήνες 3
ΥΕ Χειριστές Κοπτικών Μηχανών 8 Μήνες 2
ΥΕ Χειριστής Εκχύλισης 8 Μήνες 1
ΥΕ Χειριστές Προθερμαντήρων 8 Μήνες 2
ΥΕ Χειριστές μηχανημάτων ξηράς παραλαβής τεύτλων 8 Μήνες 2
ΥΕ Χειριστές Μηχανημάτων συσκευασίας ζάχαρης για Ν. Λάρισας 8 Μήνες 3
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44ο χλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου